technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Základní i opakovací školení signalistů

Charakteristika signalisty

Signalista je zodpovědný za předávání dorozumívacích znamení mezi vazačem a jeřábníkem.

Kvalifikace signalisty

Požadavky na kvalifikaci signalistů jsou uvedeny v ČSN ISO 12480-1 následovně:
 • musí být kompetentní
 • starší 18 ti let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely zácviku
 • zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch, reakce a pohyblivost
 • schopen odhadnout vzdálenost, výšku a průjezdnost
 • schopen podávat přesné a zřetelné slovní pokyny v případě použití akustických zařízení (např. vysílačky) a musí být schopen je ovládat
 • musí být schopen řídit bezpečně pohyby jeřábu a břemene
 • musí mít příslušné oprávnění vykonávat práci signalisty

Pracovní činnosti signalisty

Signalista může provádět v případě potřeby pouze řízení pohybů jeřábu a břemene místo vazače s tím, že v daném okamžiku má odpovědnost za přepravu. Musí být seznámen s nedovolenými manipulacemi.
Signalista musí být pro jeřábníka snadno identifikovatelný, např. musí mít na sobě dobře viditelný pracovní oděv, musí být identifikovatelný rádiovými signály apod.

Základní školení signalistů

Podmínky pro uchazeče do kurzu základního školení signalistů:
 • musí být starší 18 ti let
 • musí být zdravotně způsobilý
 • musí doložit záznam o praktickém zácviku
 • musí předložit přihlášku do kurzu signalisty

Rozsah základního i opakovaného školení a praktického zaučení musí být stanoven v "Systému bezpečné práce".
Po ukončeném teoretickém školení a praktickém přezkoušení bude účastníkovi školení vystaveno oprávnění signalisty (průkaz signalisty).

Školení signalistů

Oprávnění signalisty (průkaz signalisty) musí obsahovat následující

 • číslo průkazu
 • příjmení a jméno držitele průkazu
 • datum narození signalisty
 • podpis držitele průkazu
 • datum vystavení a podpis a razítko vystavitele
 • záznamy o zdravotní způsobilosti signalisty
 • záznamy o opakovaných školeních

Průkaz signalisty

Opakované školení signalistů-platnost průkazu signalisty
Opakovací školení signalistů se provádí v rozsahu a ve lhůtách uvedených v "Systému bezpečné práce", zpravidla v intervalech 12 ti měsíců.

Opakované lékařské prohlídky signalistů
Periodické lékařské prohlídky signalistů se provádí ve lhůtách uvedených v §11., odst.3. Vyhlášky č. 79/2013 Sb. a to:
 • u pracovníků do 50. let-1x za 4 roky
 • u pracovníků nad 50. let-1x za 2 roky
 • případně v kratších lhůtách v souladu se "Systémem bezpečné práce"

Potřebujete provést školení signalistů, nebo jeřábníků a vazačů?
Návrat na obsah