Systém bezpečné práce pro jeřáby - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Systém bezpečné práce
Systém bezpečné práce je souhrn základních požadavků pro bezpečný provoz jeřábu, zahrnující každou činnost jeřábu s přihlédnutím ke všem rizikům, která se mohou při používání jeřábu vyskytnout.
Je nutno zpracovat systém bezpečné práce, který musí být dodržován při každé činnosti jeřábu, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih nebo o skupinu opakujících se operací. Obdobně se postupuje, je-li jeřáb používán dočasně na stavbě, nebo je-li jeřáb trvalou součástí objektu, např. v továrně nebo přístavu.

Systém bezpečné práce musí obsahovat následující:
  • navržení činnosti jeřábu
Veškeré činnosti s jeřábem je nutno navrhnout tak, aby byly prováděny bezpečně s přihlédnutím ke všem nepředvídatelným rizikům. Navržení musí provést pověřené osoby s odpovídajícími zkušenostmi. V případě opakujících se a rutinních činností je možno navržení provést pouze pro úvodní fázi se stanovením periodických kontrol pro zjištění, zda nedošlo ke změnám postupů
  • výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu a příslušenství
  • údržbu, prohlídky, inspekce apod. jeřábu(ů) a příslušenství
  • zajištění řádně zaškolených a kompetentních osob, které jsou seznámeny se svými povinnostmi a s povinnostmi ostatních účastníků provozu jeřábu
  • kontrolu, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a dokumentace
  • zákaz nedovolených manipulací po celou dobu používání jeřábu
  • koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní prací včetně stanovení opatření k zamezení vzniku rizik
  • zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeny všechny osoby zúčastněné na používání jeřábu.

Požadavky na provoz jeřábu je nutno doplnit o přípravu stanoviště, montáž, demontáž a údržbu jeřábu(ů).

Se systémem bezpečné práce musí být řádně seznámeny všechny zúčastněné subjekty.


systém bezpečné práce
ČSN ISO 12480-1
Bezpečné používání jeřábů
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky