Kvalifikace vazače břemen - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Kvalifikace vazače břemen
Vazač je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene a za použití vhodných příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace.

Vazač je zodpovědný za zahájení pohybu jeřábu s břemene. Musí být seznámen s nedovolenými manipulacemi.

Provádí-li vázání břemene více než jeden vazač, má odpovědnost pouze jeden z nich v závislosti na jejich poloze vůči jeřábu.
Nevidí-li jeřábník na vazače, je nutno použít signalisty, který přenáší pokyny vazače jeřábníkovi. Rovněž je možno použít zařízení pro přenos akustických nebo vizuálních signálů.

Vazač musí být pro jeřábníka snadno identifikovatelný, např. musí mít na sobě dobře viditelný pracovní oděv, musí být identifikovatelný rádiovými signály apod.
Rozsah základního i opakovaného školení a praktického zaučení musí být stanoven v "Systému bezpečné práce".Kvalifikace vazače podle ČSN ISO 12480-1:
 • starší 18ti let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely zácviku
 • zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch, reakce a pohyblivost, další kvalifikaci upřesňuje "Národní soustava povolání", zpracovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí
 • fyzicky schopen manipulovat s příslušenstvím pro zdvihání
 • schopen určit hmotnost břemene a těžiště, vzdálenost, výšku a průjezdnost
 • seznámený s místními provozními předpisy pracoviště, na kterém provádí práce vazače
 • musí vlastnit oprávnění vazače (vazačský průkaz) s uvedením typů prostředků k zavěšení a uchopení
a další...

Základní školení vazačů:
Podmínky pro uchazeče do kurzu základního školení vazačů břemen:
 • musí být starší 18ti let
 • musí být zdravotně způsobilý
 • musí doložit záznam o praktickém zácviku
 • musí předložit přihlášku do kurzu vazače
Po ukončeném teoretickém školení a praktickém přezkoušení bude účastníkovi školení vystaveno oprávnění vazače (vazačský průkaz).

Oprávnění vazače (vazačský průkaz) musí obsahovat následující:

 • číslo průkazu
 • příjmení a jméno držitele průkazu
 • datum narození vazače
 • podpis držitele průkazu
 • datum vystavení a podpis a razítko vystavitele
 • typ prostředku pro uchopení a zavěšení břemen, pro který je průkaz vystaven, vč. data vystavení, razítko a podpis vystavitele,
 • v případě rozšíření průkazu na jiný typ prostředku musí průkaz obsahovat údaje o praktickém zácviku s uvedením jména a podpisu osoby, která přezkoušení provedla
 • záznamy o zdravotní způsobilosti jeřábníka
 • záznamy o opakovaných školeních

Opakované školení vazačů:
Opakovací školení vazačů se provádí ve lhůtách uvedených v "Systému bezpečné práce", zpravidla v intervalech 12ti měsíců.

Opakované lékařské prohlídky vazačů:
Periodické lékařské prohlídky vazačů břemen se provádí ve lhůtách uvedených v §11., odst.3. Vyhlášky 79/2013 Sb. a to:
 • u pracovníků do 50. let - 1x za 4 roky
 • u pracovníků nad 50. let - 1x za 2 roky.
 

vazačský průkaz
Učebnice vazače
Potřebujete provést školení jeřábníků a vazačů?
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky