technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Základní i opakovací školení obsluhy regálových zakladačů

Charakteristika a povinnosti obsluhy regálového zakladače

Obsluha regálových zakladačů řídí skladovací zařízení, určené pro uskladňování, vyskladňování a manipulaci se zbožím.

Kvalifikace obsluhy regálových zakladačů
Požadavek na obsluhu zakladače je uveden v čl. 10.2 ČSN 267407, čl. 10.4.3 ČSN EN 528 a souvisejícími předpisy následovně:
 • musí být kompetentní
 • starší 18 ti let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro účely zácviku
 • zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch, reakce, pohyblivost a k práci ve výškách
 • musí mít min. základní vzdělání
 • fyzicky schopen bezpečně ovládat regálový zakladač
 • odhadnout těžiště břemene, vzdálenost, výšku, a průjezdnost
 • vyškolen pro konkrétní typ zakladače a musí mít dostatečné znalosti o zakladači, jeho ovládání a bezpečnostních zařízení
 • schopen zahájit a řídit bezpečně pohyby regálového zakladače
 • seznámený s hasicími přístroji a jejich používáním
 • seznámený s místními provozními předpisy pracoviště, na kterém je regálový zakladač provozován
 • seznámený se všemi způsoby a prostředky nouzového opuštění v případě mimořádné události
 • musí mít příslušné oprávnění k obsluze regálového zakladače

Další požadavky na kvalifikaci a zdravotní způsobilost upřesňuje "Národní soustava kvalifikací" a  "Národní soustava povolání", zpracovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Pracovní činnosti obsluhy regálového zakladače

 • kontrola pojezdové dráhy a vlastního regálového zakladače před započetím práce
 • kontrola hlavních mechanismů a zabezpečovacích zařízení regálového zakladače před započetím práce
 • kontrola kabiny regálového zakladače a ovládacích zařízení
 • řízení regálového zakladače
 • vedení potřebných dokladů a dokumentace o provozu regálového zakladače

Základní školení obsluhy regálových zakladačů

Podmínky pro uchazeče do kurzu základního školení obsluhy regálových zakladačů:
Po ukončeném školení bude účastníkovi školení vystaveno osvědčení obsluhy regálového zakladače a zaměstnavateli předán záznam o provedeném školení a přezkoušení.
Rozsah základního i opakovaného školení a praktického zaučení musí být stanoven v "Místním provozním předpisem".

Osvědčení obsluhy regálového zakladače by mělo obsahovat následující

 • číslo průkazu
 • příjmení a jméno držitele průkazu
 • datum narození obsluhy regálového zakladače
 • podpis držitele průkazu
 • uvedení typu a druhu regálového zakladače, pro který je průkaz vystaven, vč. data vystavení, razítko a podpis vystavitele
 • v případě rozšíření průkazu na jiný typ by měly být v průkazu uvedeny údaje o praktickém zácviku s uvedením jména a podpisu osoby, která přezkoušení provedla
 • záznamy o zdravotní způsobilosti obsluhy zakladače
 • záznamy o opakovaných školeních

Opakované školení obsluhy regálových zakladačů-platnost průkazu

Opakovací školení obsluhy regálových zakladačů se provádí v rozsahu a ve lhůtách uvedených v "Místním provozním předpisu", zpravidla v intervalech 12 ti měsíců.
Svým zákazníkům vedeme evidenci o všech osobách, pro které provádíme základní i opakovaná školení vč. vystavených oprávnění, resp. osvědčení. K tomuto nám slouží vlastní software, který generuje prezenční listiny a následně plánuje opakovaná školení a vede i historii o školeních a vydaných průkazech. Vždy s časovým předstihem upozorníme zákazníka na blížící se termín opakovaného školení a včas si dohodneme termín jeho provedení.

Opakované lékařské prohlídky obsluhy regálových zakladačů

Periodické lékařské prohlídky obsluhovatelů zakladačů se provádí ve lhůtách uvedených v §11., odst.3. Vyhlášky č.79/2013 Sb. a to:
 • u pracovníků do 50. let-1x za 4 roky
 • u pracovníků nad 50. let-1x za 2 roky.
 • případně v kratších lhůtách v souladu s "Místním provozním předpisem"

Potřebujete provést školení obsluhy regálových zakladačů?
Návrat na obsah