technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Pověřená osoba

je konkrétní kompetentní osoba, která odpovídá za provoz jeřábu a jedná jménem organizace požadující manipulaci s břemeny (zaměstnavatele).

Základní povinnosti pověřené osoby

 • zajišťuje bezpečný provoz jeřábu výběrem vhodného jeřábu, příslušenstvím pro zdvihání, školením a dozorem; v případě potřeby zajišťuje projednání se všemi zodpovědnými orgány a zajišťuje spolupráci při účasti více organizací
 • zajišťuje provádění příslušných prohlídek, inspekcí atd. a údržby zařízení
 • zajišťuje efektivní postup při informování o závadách a mimořádných událostech včetně provedení potřebných nápravných opatření
 • zajišťuje, aby byly k dispozici odpovídající osobní ochranné prostředky s ohledem na charakter pracoviště, jako jsou např. přilby, ochranné brýle, bezpečnostní postroje, bezpečnostní obuv a ochrana sluchu
 • zajišťuje provádění kontrol ochranných prostředků před jejich použitím a po něm a údržbu nebo výměnu, je-li to nutné
 • zajišťuje provedení zápisu o výsledku kontrol a oprav osobních ochranných prostředků
 • přesvědčit se, zda únosnost půdy nebo jiného podkladu je taková, že přenese zatížení jeřábu a že příslušné výpočty provedla kompetentní osoba
 • přesvědčit se, zda podloží nebo jiný podklad je takový, že na něm ustavený jeřáb bude moci pracovat s parametry stanovenými výrobcem
 • musí zajistit, aby při provozu jeřábu v blízkosti letišť/letištních ploch byly dodrženy podmínky stanovených příslušnými orgány
 • zajišťuje, aby všechny hlavní díly, které jsou součástí jeřábu a jsou demontovány pro přepravu, zejména nosné a stabilizující části smontovaného jeřábu, byly zřetelně označeny identifikační značkou, aby mohly být spolehlivě rozlišeny při kontrole a při sledování jejich stavu
 • zajišťuje účinný postup při ohlašování závad a mimořádných událostí
 • zajišťuje provádění denní kontroly, týdenní kontroly a u jeřábů používaných ojediněle kontrolu před jeho použitím
 • zajišťuje účinný postup při ohlašování závad a mimořádných událostí, který musí zahrnovat oznámení pověřené osobě, zápis o provedených opatřeních k odstranění případných závad a uvedení jeřábu do dalšího provozu. Tento postup musí zahrnovat okamžité ohlášení:
   • případných závad zjištěných při denních nebo periodických kontrolách
   • závad zjištěných v kteroukoliv jinou dobu
   • méně závažných událostí nebo nehod
   • nebezpečné události nebo opakované nehody
   Tyto povinnosti je dále třeba rozšířit o povinnosti uvedené v návodech výrobců, ve kterých jsou uvedeny specifické podmínky pro konkrétní druhy a typy jeřábů a dalších zdvihadel a prostředků pro zdvihání. Návody výrobců jsou závazné.

   Povinnosti je nutno dále upravit tak, aby odpovídaly místním provozním podmínkám.

   Zaměstnavatel je povinen prokazatelným způsobem seznámit pověřenou osobu s povinnostmi a pravomocemi.

   Školení jeřábníků  
   Potřebujete provést školení pověřených osob?
   Návrat na obsah