Jeřáby - předpisy a normy - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Seznam základních předpisů a norem v oboru zdvihacích zařízení a prostředků pro zdvihání.
Seznam právních předpisů
Číslo předpisuNázev předpisu
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Zákon o inspekci práce
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
Zákon o metrologii
Zákon č. 22/1997 Sb.
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
Zákon zákoník práce
Zákon č. 179/2006 Sb.
Zákon o  ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých  zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
Zákon občanský zákoník
Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
Vyhláška č. 79/2013 Sb.
Vyhláška  o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických  zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a  některých druzích posudkové péče)
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Seznam norem
Číslo normyPopis normy
Regálové zakladače. Názvosloví
Regálové zakladače. Metody zkoušení
Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače
Bezpečnostní předpisy pro automatické malé regálové zakladače
ČSN 26 9004
Manipulační jednotky. Názvosloví
Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček
ČSN 26 9030
Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
Ilustrovaný slovník jeřábů a těžkých zdvihadel
Zdvihací zařízení. Výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla
Jeřáby. Grafické symboly
Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel
Bezpečnostní technika. Jeřáby. Metody zkoušek hydraulických zařízení
Bezpečnostná technika. Žeriavy. Žeriavy kontejnerové
Bezpečnostná technika. Žeriavy. Žeriavy s nosnými lanami
Zdvihací zařízení. Mechanické stojanové zvedáky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz
Zdvihací zařízení. Kladky a bubny pro ocelová lana
Jeřábové dráhy dočasné
Lanové jeřáby. Hlavní parametry
Ocelové mostní konstrukce - Doplňujicí specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky
Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb
Pevné kovové žebříky pro stavby
ČSN EN 131-1+A1Žebříky –Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry           
Žebříky - Část 2: Požadavky, zkoušení, značení
Žebříky - Část 3: Návody k používání
Žebříky - Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce
ČSN EN 50110-1 ed.3Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky
Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky - Část 2: Omezující a indikující zařízení
Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 1: Návody k používání
Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 2: Značení
Jeřáby - Nakládací jeřáby
Jeřáby - Mobilní jeřáby
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 2: Účinky zatížení
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktů kolo/kolejnice
Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení
Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen
Jeřáby - Bezpečnost - Ručně poháněné jeřáby
ČSN EN 13414-1+A2Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce
Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem
Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovýcm vinutím
Jeřáby - Ovládání a ovládací místa obsluhy
Jeřáby - Přístupy
Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení ocelových konstrukcí
Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 1: Offshore jeřáby obecného použití
Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 2: Plovoucí jeřáby
Kované ocelové třmeny pro všeobecné účely zdvihání - Rovné a prohnuté třmeny - Třída 6 - Bezpečnost
Vyrovnávací můstky - Bezpečnostní požadavky
Jeřáby - Ručně vedená manipulační zařízení
Jeřáby - Bezpečnost - Věžové jeřáby
Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 1: Vrátky se strojním pohonem
Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem
Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 1: Závěsné koše
Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 2: Svisle pohyblivá ovládací místa obsluhy
Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití
Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití
Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken
Zvedáky vozidel
Zdvihací plošiny - Stožárové šplhací pracovní plošiny
Jeřáby - Otočné výložníkové jeřáby
Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby
Jeřáby - Požadavky na závěsné rámy pro manipulaci s kontejnery
Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 1: Zdvihací stoly sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst
ČSN EN 1570-2
Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s.
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Kované ocelové součásti - Třída 8
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 8
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 3: Kované ocelové zdvihací samozavírací háky - Třída 8
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Články, Třída 8
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 4
Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 6: Články - Třída 4
ČSN EN 16851
Jeřáby - Systémy lehkého jeřábu
Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela
Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Zdvižná čela pro dopravu osob
Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Prohlídky a zkoušky
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí.
Část 3  - Zatížení od jeřábů a strojního vybavení
Eurokód 3:Navrhování ocelových konstrukcí.
Část 6 - Jeřábové dráhy
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky
Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 61057
Izolační pohyblivé pracovní plošiny pro práce pod napětím nad 1 kV střídavého napětí
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné přejímací podmínky
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 8
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 4
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 4: Vázací řetězy - Třída 8
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 5: Vázací řetězy - Třída 4
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 6: Vázací řetězy - Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla - Třída T (provedení T, DAT a DT)
ČSN ICE 61813Práce pod napětím - Zacházení, údržba a provozní zkoušení zdvihacích pracovních plošin s izolačními rameny
Kované ocelové šrouby s okem třídy 4 pro všeobecné zdvihací účely
Jeřáby - Příručka náhradních dílů
Mobilní jeřáby - Experimentální určení výkonnosti jeřábu - Část 1: Zatížení a vyložení způsobující překlopení
Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně
Jeřáby - Bezpečné používání - Část 3: Věžové jeřáby
Jeřáby - Sledování stavu - Část 1: Všeobecně
Jeřáby - Tolerance pro pojezdová kola a pro jeřábové a příčné dráhy - Část 1: Obecně
Jeřáby - Bezpečnostní značky a zobrazení rizika - Všeobecné zásady
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Návrh, výpočty, bezpečnostní požadavky a zkušební metody související se zvláštními vlastnostmi - Část 3: Pojízdné zdvihací pracovní plošiny pro zahradní práce
Zdvihací háky. Terminologie
ČSN ISO 18878Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Značky pro ovladače a jiná zobrazovací zařízení
Zdvihací zařízení. Řada maximálních nosností pro základní typy
ČSN ISO 3864Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně
Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 4: Jeřáby výložníkového typu
Jeřáby. Klasifikace. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
Jeřáby jiné než mobilní a plovoucí. Všeobecné požadavky na stabilitu
Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně
Jeřáby a zdvihací zařízení. Volba ocelových lan. Část 2: Mobilní jeřáby - součinitel bezpečnosti Zp
Jeřáby - Ocelová lana - Péče a údržba, inspekce a vyřazování
Jeřáby. Grafické značky. Část 1: Všeobecně
Jeřáby - Grafické značky - Část 2: Mobilní jeřáby
Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty
Jeřáby. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 4: Jeřáby výložníkového typu
Zdvihací zařízení. Ovládání. Uspořádání a charakteristiky. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
Zdvihací zařízení. Velikosti bubnů a kladek. Mobilní jeřáby
Jeřáby - Kabiny - Část 2: Mobilní jeřáby
Jeřáby. Kabiny. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
Jeřáby. Zásady konstruování podle zatížení a kombinací zatížení. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání
Jeřáby a příbuzná zařízení. Požadavky na přesnost měřených parametrů při zkoušení
Jeřáby. Poskytované informace. Část 1: Všeobecně
Jeřáby. Poskytované informace. Část 4: Jeřáby výložníkového typu
Jeřáby. Poskytované informace. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
Jeřáby. Výcvik jeřábníků. Část 1: Všeobecně
Jeřáby - Inspekce - Část 1: Obecně
Jeřáby - Inspekce - Část 3: Věžové jeřáby
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných háků
 

Copyright Vladimír Plšek. Všechna práva vyhrazena.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky